Finančná uzávierka moderne? Inteligentná finančná platforma dobýva svet

Finančná uzávierka – dobre zavedený pojem, ktorému rozumejú aj nefinanční ľudia, je súhrnný názov pre rad procesov, ktoré sú zásadné pre pokračovanie akejkoľvek organizácie. Procesy finančnej uzávierky zahŕňajú zabezpečenie dát, konsolidáciu, odsúhlasenie zostatkov, výpočet daňových rezerv a výkazníctva.
K zmenám dochádza neustále vo všetkých oblastiach života. Ale zmena, ktorú vidíme vo finančných tímoch, je za posledné 2-3 roky rýchlejšia a väčšia ako počas mnohých predchádzajúcich desaťročí. Prečo? Mnoho významných globálnych udalostí otriaslo mnohými organizáciami až do špiku kostí.

Rastúce tempo zmien
Napriek týmto zmenám je mnoho organizácií pri správe svojich kritických finančných procesov stále závislých na niekoľkých starších nástrojoch na riadenie podnikového výkonu (CPM) alebo dokonca na tabuľkových procesoroch. Tieto staršie nástroje môžu spôsobiť rad problémov s časovým oneskorením a nákladnými integráciami. Nehovoriac o tom, že takéto nástroje majú zvyčajne príliš veľa manuálnych riešení. Čistým dopadom je neschopnosť uzavrieť účtovné knihy v rozumnom časovom rámci a potenciálne niečo ešte problematickejšie – robiť výhľadové rozhodnutia bez včasných a presných údajov. Riešením je automatizácia – zjednotenie procesu finančnej uzávierky a reportingu zaisťuje rýchlejšie dodanie finančných, prevádzkových a udržateľných/ESG výsledkov manažmentu pre urýchlené rozhodovanie. Umožňuje tiež rýchlejšie poskytovanie výsledkov externým zainteresovaným stranám ako predtým.
Financie potrebujú viesť rýchlo
Tempo zmien vedie k explózii v počte projektov finančnej transformácie. Väčšina finančných lídrov si skutočne uvedomuje, že nemôžu naďalej reagovať so včerajšou technológiou. Naliehavo potrebujú pokročiť vpred a urýchliť výkon svojich organizácií. Aby však finančné tímy skutočne rýchlo viedli, musia prekonať zložitosť odpojených nástrojov CPM a procesov finančného uzavretia. Ešte dôležitejšie je, že finančné tímy musia tiež nájsť spôsoby, ako sa posunúť za hranice tradičného cyklu finančnej uzávierky na konci mesiaca.

Cheerful and smiling young successful female businesswoman standing with colleague looking at smartphone in modern office and coworking space

Inteligentná finančná platforma OneStream
Prečo sa OneStream líši od pripojených finančných riešení? Jedinečne zjednocuje všetky základné procesy CPM – ako je finančné uzavretie a konsolidácia, plánovanie, reporting, analytika a kvalita finančných dát – pre popredné svetové podniky. Mať všetky tieto procesy na jednej platforme výrazne zjednodušuje užívateľskú skúsenosť a technologické prostredie.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram